Algemene voorwaarden Wholesale

Deze algemene voorwaarden zijn ook als pdf te downloaden.

Algemene Voorwaarden voor Koetjes & Kaartjes

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – De prijs

Artikel   8 – Conformiteit en garantie

Artikel   9 – Levering en uitvoering

Artikel 10- Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Overige bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de winkelier/webshop-eigenaar gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.Winkelier/webshop-eigenaar: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.Dag: kalenderdag;

4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de winkelier/webshop-eigenaar of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de winkelier/webshop-eigenaar om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan winkelier/webshop-eigenaar aanbiedt;

8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat winkelier/webshop-eigenaar en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Amber Kuipers (Koetjes & Kaartjes);

Marktstaete 38, 5531BP Bladel;

amberkuipers@gmail.com

KvK-nummer: 61104620

Btw-identificatienummer: NL149028933B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en winkelier/webshop-eigenaar.

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de winkelier/webshop-eigenaar beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de winkelier/webshop-eigenaar zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de winkelier/webshop-eigenaar ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de winkelier/webshop-eigenaar op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de winkelier/webshop-eigenaar langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de winkelier/webshop-eigenaar zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Bij schending van de algemene voorwaarden behoudt Koetjes & Kaartjes zich het recht om de samenwerking eenzijdig te beëindigen.

Artikel 4 – Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de winkelier/webshop-eigenaar mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de winkelier/webshop-eigenaar duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de winkelier/webshop-eigenaar van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de winkelier/webshop-eigenaar het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de winkelier/webshop-eigenaar de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de winkelier/webshop-eigenaar elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de winkelier/webshop-eigenaar aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de winkelier/webshop-eigenaar de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de winkelier/webshop-eigenaar op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het e-mailadres van de ondernemer waar de winkelier/webshop-eigenaar met klachten terecht kan; amberkuipers@gmail.com.

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de winkelier/webshop-eigenaar van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de winkelier/webshop-eigenaar heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de winkelier/webshop-eigenaar de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de winkelier/webshop-eigenaar of een vooraf door de winkelier/webshop-eigenaar aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de winkelier/webshop-eigenaar zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de winkelier/webshop-eigenaar gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de winkelier/webshop-eigenaar te doen middels een e-mail naar amberkuipers@gmail.com. Nadat de winkelier/webshop-eigenaar kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de winkelier/webshop-eigenaar het product binnen 14 dagen retour te sturen. De winkelier/webshop-eigenaar dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de winkelier/webshop-eigenaar na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit en producten worden niet teruggenomen.

5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van winkelier/webshop-eigenaar.

6. Alleen bij retournering van alle producten worden de kosten van heenzending terugbetaald. Het totaalbedrag van de geretourneerde producten en de eventuele verzendkosten worden uiterlijk 30 dagen na ontbinding terugbetaald aan winkelier/webshop-eigenaar.

7. Ruilen is niet mogelijk.

Artikel 7 – De prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de winkelier/webshop-eigenaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

7. Prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW (21%).

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Winkelier/webshop-eigenaar en diens klanten dienen zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van eigen schuld, geldt er geen garantie.

3. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient winkelier/webshop-eigenaar contact met ondernemer op te nemen voor een passende oplossing. Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten en posters, zoals kleine ezelsoortjes of kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

4. Zoals alle kaarten en posters kunnen de kaarten en posters van Koetjes & Kaartjes na verloop van tijd ook enigszins buigen/ krom trekken. Hier is niks aan te doen, dit is een natuurlijk proces. Winkelier/webshop-eigenaar en hun klanten hebben geen recht op vervanging mocht verbuiging voorkomen.

5. Vanaf moment van ontvangst producten ligt de verantwoordelijkheid bij winkelier/webshopeigenaar. Winkelier/webshopeigenaar gaat zorgvuldig met producten om, zodat ze in goede staat blijven. Eventuele klachten na verkoop aan winkelier/webshop-eigenaar in winkel zijn de verantwoording van winkelier/webshopeigenaar. Koetjes & Kaartjes is hier niet verantwoordelijk voor en is niet verplicht om voor vervanging van kaarten te zorgen of een andere oplossing voor klachten te bieden.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de winkelier/webshop-eigenaar aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, na ontvangen betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de winkelier/webshop-eigenaar hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De winkelier/webshop-eigenaar heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de winkelier/webshop-eigenaar of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten, zoals kleine ezelsoren of kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

6. Vanaf het moment van ontvangst zijn de fysieke kaarten eigendom van winkelier. Het ontwerp van de kaarten blijft eigendom van Koetjes & Kaartjes. Kaarten mogen niet worden gekopieerd of gedupliceerd.

7. Kaarten worden zonder enveloppe geleverd.

8. Voor verzending en verpakking van de producten in de webshop naar Nederland geldt een tarief van €6,95, naar België geldt een tarief van €12,50.

Artikel 10- Betaling

1.Winkelier/webshop-eigenaar kan via overschrijving (vooraf) betalen. De winkelier/webshop-eigenaar dient uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan ondernemer over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1.Klachten kunnen door winkelier/webshop-eigenaar via een e-mail naar amberkuipers@gmail.com aan ondernemer bekend worden gemaakt.

2.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de winkelier/webshop-eigenaar een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Overige bepalingen

1. Verkoopprijzen mogen in webwinkel niet lager zijn dat de verkoopprijzen van Koetjes & Kaartjes.

2. Op de producten geldt een BTW-tarief van 21%.

3. Als kaarten in fysieke winkel worden verkocht, is daar ruimte voor flyers of visitekaartjes van Koetjes & Kaartjes, aangeleverd door Koetjes & Kaartjes.

4. Als producten van Koetjes & Kaartjes in webshop worden verkocht, wordt duidelijk aangegeven dat producten van het merk ‘Koetjes & Kaartjes’ zijn en de teksten/productomschrijvingen van Koetjes & Kaartjes mogen niet worden gebruikt. Foto’s mogen wel gebruikt worden.

5. Kortingscodes zijn niet geldig op wholesalebestellingen en mogen niet worden toegepast. Gebeurt dit toch dan zal de bestelling geannuleerd worden.

6. Koetjes & Kaartjes levert geen displaymateriaal voor de (web)winkel.

7. Producten zijn niet voorzien van barcode of prijs.